Podmienky spracovávania osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a aké sú Vaše práva.

Aké údaje spracuvávame

Počas využívania aplikácie získavame a spracúvame osobné údaje zákazníkov (cestujúcich) a osobné údaje vodičov.

Aplikáciu a naše služby môžu zákazníci využívať aj anonymne (bez registrácie), a to jednoduchým prihlásením bez uvedenia osobných údajov.

V prípade využívania aplikácie prostredníctvom registrácie je potrebné vyplniť registračný formulár, kde uvediete svoju emailovú adresu a prístupové heslo, následne môžete do svojho profilu doplniť aj meno, priezvisko a telefónne číslo. Výhodou registrácie je možnosť platby kartou za taxislužbu a prístup k histórii objednávok z akéhokoľvek mobilného zariadenia; tieto výhody sú k dispozícii len pre registrovaných zákazníkov.

Okrem vyššie uvedených údajov vložených zákazníkom alebo vodičom prostredníctvom aplikácie zhromažďujeme určité technické údaje mobilného zariadenia aj automaticky, najmä typ a model používaného mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid, IP adresu, operačný systém mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a informácie o používaní aplikácie.

Pre používanie aplikácie je nevyhnutné spracúvanie geografických údajov o polohe zákazníka aj vodiča, a to prostredníctvom lokačných senzorov (napr. GPS) mobilných zariadení. Cez aplikáciu získavame informácie o aktuálnej polohe (mieste) mobilného zariadenia zákazníka s cieľom ukázať ponuky dostupných vodičov v okolí daného miesta. Získavame aj informácie o aktuálnej polohe (mieste) komunikačného zariadenia vodiča z dôvodu zobrazenia ponuky taxislužby pre potenciálnych zákazníkov. Aplikácia pravidelne aktualizuje polohu komunikačného zariadenia vodiča pre účely viditeľnosti zákazníka, ktorý si službu objednal. V prípade zákazníka i vodiča je možné kedykoľvek aplikáciu v mobilnom zariadení vypnúť, čím dôjde k zamedzeniu prístupu aplikácie k určeniu polohy.

Počas vybavovania objednávky získavame tiež podrobnosti o poskytnutej službe medzi zákazníkom a vodičom, najmä údaje o trase jazdy, čase jazdy, výške ceny, spôsobe platby a type a niektorých údajoch z platobnej karty (prvé resp. posledné štvorčíslie); iné platobné údaje nespracúvame.

Na aký účel údaje spracovávame

Plnenie zmluvy Údaje spracúvame primárne za účelom sprostredkovania uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) medzi zákazníkom a vodičom prostredníctvom aplikácie, čo zahŕňa najmä:

  • identifikáciu zákazníka a identifikáciu vodiča potrebnú na poskytnutie služby prostredníctvom aplikácie, vrátane vyhľadania a pridelenia vodiča na splnenie požiadavky zákazníka o jazdu,
  • určenie aktuálnej polohy (miesta) zákazníka, ktoré slúži vodičovi na vyzdvihnutie zákazníka z určeného miesta
  • určenie aktuálnej polohy (miesta) vodiča, ktoré slúži zákazníkovi na informáciu o predpokladanom čase poskytnutia služby
  • zabezpečenie plnenia vzájomných práv a povinností zákazníka a vodiča vyplývajúcich zo zmluvy o preprave osôb, napr. bezhotovostná platba za poskytnutú službu
  • odosielanie upozornení týkajúcich sa stavu poskytovania služby v rámci aplikácie, napr. upozornenie na pristavené vozidlo
  • poskytovanie údajov o uskutočnenej preprave, a to najmä meno a priezvisko, telefónne číslo zákazníka, trasu a čas jazdy a cenu jazdy.

Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie v aplikácii. Spracúvanie údajov môžete kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zadáte odhlásenie a výmaz kliknutím na „Zmazať účet“ v aplikácii; to bude mať za následok zrušenie Vašej registrácie v aplikácii a výmaz Vašich osobných údajov.

Beriete na vedomie, že na účely prípadnej reklamácie, uplatňovania právnych nárokov voči prevádzkovateľovi, právnej ochrany prevádzkovateľa alebo vyšetrovania príslušnými orgánmi si uchovávame zálohovanú kópiu Vašich údajov v našom systéme ešte po dobu 2 rokov od skončenia Vašej registrácie v aplikácii.

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. účtovné doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Bezpečnosť

Na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, vrátane ochrany firewall, šifrovania údajov a obmedzeného prístupu cez privátne kľúče, ktoré majú len poverené osoby. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s najnovším technologickým vývojom.

Aktualizácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme Vás o tom informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej webovej stránke a v aplikácii.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu na nasledovnej emailovej adrese: info@abataxi.sk.

Sme nová a rýchlo rozvíjajúca sa taxislužba v meste Poprad. Naše pôsobenie sa píše od roku 2010. Náš celok tvorí spoľahlivý a skúsený kolektív. Snažíme sa vás priviesť do cieľa čo najrýchlejšie, najlacnejšie a hlavne čo najbezpečnejšie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných služieb. Tomu nasvedčuje neustály rast našich spokojných zákazníkov.

Dôležité linky

Kontaktné údaje

Stanovisko: Jiřího Wolkera,
058 01 Poprad
Slovensko
49.059512,20.297928
Telekom: 0911 334 773
Orange: 0915 334 773
O2: 0948 334 773
Email: info@abataxi.sk